Δευτέρα , 20/03/2023

Έρχεται το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα ελληνικά σχολεία με απόφαση της Ε.Ε – Τα παιδιά θα διδάσκονται ως μάθημα και για τις gay σχέσεις

Πολύ κοντά στην καθιέρωση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ως μάθημα στα σχολείο είναι το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας μετά από έκκληση που απευθύνει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού προς τις εθνικές κυβερνήσεις και τα Ευρωπαϊκά όργανα να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί το δικαίωμα των παιδιών στην ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Το παραπάνω υιοθετήθηκε στο Ελσίνκι στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του, στο οποίο συμμετείχε και ο Έλληνας Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές αλλά και δυσκολίες που αντιμετωπίζονται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, κατά την ανάπτυξη προγραμμάτων διαπαιδαγώγησης για τις σχέσεις και τη σεξουαλικότητα. Στη συνάντηση των εκπροσώπων 36 Ευρωπαϊκών ανεξάρτητων αρχών για τα δικαιώματα του παιδιού, συμμετείχαν και 6 έφηβοι που παρουσίασαν τις απόψεις τους, την εμπειρία συμμετοχής στις 11 ομάδες εφήβων συμβούλων Συνηγόρων του Παιδιού που συγκροτήθηκαν στις χώρες τους και τη συνεργασία μεταξύ τους για την από κοινού εκπόνηση προτάσεων.

Στη ∆ηµόσια Θέση των Συνηγόρων του Παιδιού µεταξύ άλλων τονίζεται ότι είναι απαραίτητο:

  • να καθιερωθούν υποχρεωτικά εθνικά προγράµµατα ολοκληρωµένης διαπαιδαγώγησης των παιδιών για τις σχέσεις και τη σεξουαλικότητα, σε όλες τις τάξεις του σχολείου, προσαρµοσµένα στις ηλικιακές ανάγκες των παιδιών
  • να επιµορφώνονται κατάλληλα οι εκπαιδευτικοί
  • οι γονείς να ενηµερώνονται και να παίρνουν κατευθύνσεις από ειδικούς, προκειµένου να ακούν τα παιδιά τους και να τα διευκολύνουν να εκφράζουν τις απόψεις αλλά και τους φόβους τους
  • οι υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας να βρίσκονται κοντά στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τα παιδιά και να φροντίζουν για την κατάλληλη ενηµέρωση και υποστήριξή τους
  • να γίνονται εκστρατείες ενηµέρωσης για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών στα σχολεία και στα µέσα ενηµέρωσης
  • οι κυβερνήσεις να ενηµερώνουν της Επιτροπή ∆ικαιωµάτων του Παιδιού του ΟΗΕ σχετικά µε την πρόοδο των ενεργειών τους στα θέµατα αυτά.

Στις προτάσεις των εφήβων συµβούλων, µέρος των οποίων ενσωµατώθηκε στη ∆ηµόσια Θέση των Συνηγόρων του Παιδιού, µεταξύ άλλων τονίζεται ότι οι µαθητές θα πρέπει να διδάσκονται πώς να αναγνωρίζουν τα σηµάδια όταν συνοµήλικοί τους αντιµετωπίζουν πιεστικές ή δύσκολες καταστάσεις, ώστε να µπορούν να ζητούν βοήθεια.

Οι έφηβοι προτείνουν επίσης την προώθηση της σχολικής διαµεσολάβησης και της εκπαίδευσης συνοµηλίκων στα σχολεία, την αντιµετώπιση των διαφορετικών σχέσεων ως κανονικών, την παύση του στιγµατισµού και των διακρίσεων σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ προσώπων.

Ακόµη, την ύπαρξη συµβούλων, διαθέσιµων για τους µαθητές και τις µαθήτριες σε όλα τα σχολεία, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν συναφή εκπαίδευση και εµπειρία, ώστε να µπορούν να αντιµετωπίζουν κατάλληλα τις ανησυχίες των µαθητών, να τους βοηθούν να τις ξεπερνούν και να τους συµβουλεύουν.

Δείτε επίσης

Νίκος Πλακίδας: O άνθρωπος που αφιέρωσε την ζωή του στην ελληνική παράδοση και ο μοναδικός ράφτης που φτιάχνει αυθεντικές παραδοσιακές φορεσιές

Ήρια Καρποδίνη Συνέντευξη: Ήρια Καρποδίνη Γεννημένος στην Κατοχή Μεσολογγίου ένα μέρος που κρατά ζωντανή τη …